|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

سر فصل های ماهنامه
کمينه

سرفصل‌های ماهنامه


 سیاست

این بخش به رفتارسنجی و مدیریت رفتاری مدیران و رهبران سیاسی کشور، مدیریت ارتباطات سیاسی میان کشورها، مدیریت بحران‌های سیاسی بین‌المللی و... توجه خواهد داشت. مخاطب اصلی این بخش مدیران دستگاه دیپلماسی، فعالان سیاسی،اساتيد و دانشجویان علوم سیاسی خواهند بود. براي تعريف نظري اين بخش از مجله با توجه به دو بعد سياسي و ارتباطاتي  دو محورتعريف مي شود .

1- بررسي مديريت ارتباطات از منظر سازمان ها‏‏‏‎‎‎‎ٰ، سامانه ها،  مديران و بازيگران سياسي. سازمان ها وسامانه هاي سياسي شامل تمام نهاد ها ودستگاه هاي سياسي،  گروههايي كه براي كسب قدرت فعاليت مي كنند شامل احزاب جنبش ها، گروه هاي  مانند گروه هاي ذينفع و گروه هاي فشار است . اين گروه ها براي رسيدن به اهداف مورد نظر خود ناگزير از برقراري ارتباط در اشكال مختلف هستند. بخش سياسي مجله تخصصي مديريت ارتباطات، مديريت ارتباطات اين گروه ها نظير سياست هاي ارتباطاتي  آنها، اشكال مختلف ارتباط، سازمان هاي ارتباطاتي و وسايل ارتباطي آنها را مورد توجه قرار مي دهد.
2- بررسي انواع ارتباط بازيگران، مديران، سازمان ها وسامانه هاي سياسي نيز مورد توجه بخش سياسي  مجله است.

 فرهنگ

فرهنگ نتیجه نوع ارتباطات اعتقادی و ارزشی افراد یک جامعه با یکدیگر است و یکی از ابزارهای ارتباطاتی محسوب می‌شود. در این بخش مدیریت در حوزه‌های فرهنگی مانند سینما، تئاتر، میراث فرهنگی و ... مورد تأکید بوده و مخاطب اصلی آن فعالان جامعه فرهنگی و هنري ، اساتيد و دانشجويان رشته هاي هنري هستند.

 مدیریت / اقتصاد

در این بخش مدیریت در سازمان به معنای مدیریت در مفهوم اصلی آن مورد تأکید است و شیوه‌های ارتباط مدیران و کارکنان، مدیریت مالی و اداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت فرآیند، مدیریت ارتباط با مشتریان و... مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. همه مدیران سازمان‌ها مخاطبان این بخش هستند.

 جامعه

جامعه در مديريت ارتباطات به جامعه‌شناسی و روانشناسی مدیران و مدیریت برخود، جامعه و  سازمان ها و نهادهای اجتماعی مي پردازد که مخاطب اين مدیران سازمانها و نهادهاي اجتماعي،  اساتيد و دانشجويان رشته هاي علوم اجتماعي و روانشناسي خواهند بود.

 فناوري

فناوري به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر رفتارهاي اجتماعي و سازماني شناخته مي شود.سرعت تغييرات تكنولوژي و ابداع انواع فناوري هاي پيشرفته، بر فرآيند"مديريت ارتباطات"نيز تاثيرگذار است.حوزه فناوري،در ماهنامه مديريت ارتباطات به بررسي نقش و تاثير فناوري هاي جديد بر كاركردهاي اين حوزه دانشي مي پردازد.

 ارتباطات

ابزار مؤثر در انتقال پيام وزير شاخه هاي وسيع ارتباطات، اين امكان را به ماهنامه "مديريت ارتباطات" خواهد داد تا با انتخاب سوژه هاي جذاب و نو، به ياز مخاطبان خود در اين حوزه پاسخ دهد.جايگاه بررسي مديريت بر رسانه به عنوان يكي از مهم ترين ابزار ارتباطت و اطلاع رساني نيز در اين بخش خواهد بود.

 گذشته و آينده

لزوم توجه به آينده و آينده پژوهي در سال هاي اخير، موجب شده است گروههايي از نخبگان و انديشمندان علوم مختلف، از زاويه نگاه خود به اين موضوع بپردازند. طبيعي است آينده پژوهي با نگاهي به گذشته و آنچه در حال حاضر روي مي دهد، معنا مي يابد. گروه گذشته و آينده ماهنامه مديريت ارتباطات با رويكردي نوآورانه به بررسي گذشته و آينده موضوعات و سوژه هاي انتخابي خواهد پرداخت. آینده‌پژوهی به عنوان علمی که درصدد است آینده‌ای که می‌تواند باشد، آینده‌ای که باید باشد و آینده‌ای که بهتر است باشد را تجزیه و تحلیل نماید، موضوعی نوآورانه و در خور تأمل به شمار می‌رود که متأسفانه تا امروز در نشریات و رسانه‌ها توجهی به آن نشده است.
از سوی دیگر اگر تاریخ را رمزگشایی از گذشته بدانیم، آینده‌پژوهی رمزگشایی از آینده است که با همین نگاه هم طرح پیشنهادی سرویس «گذشته و آینده» ماهنامه «مدیریت ارتباطات» تدوین شده است.

 پرونده

فراگيري و همه شمول بودن بودن برخي از موضوعات، موجب گرديد، سياست تعيين و انتشار "پرونده" با موضوعي خاص براي هر شماره ماهنامه در دستور كار قرار گيرد.بدين منظور هر يك از حوزه هاي تخصصي ماهنامه با تحرير مطلب به تنوع و گوناگوني تحليل ها، نظرات و يادداشت هاي پرونده كمك خواهند كرد. بر اساس پيش بيني ها حدود 20 درصد حجم ماهنامه به " پرونده" اختصاص خواهد يافت.

 ترجمه

ترجمه متون روزآمد مرتبط با "مديريت ارتباطات" به تطبيقي شدن ماهنامه و انتقال تجارب موفق به داخل كشور، كمك شايان توجهي مي كند.

 پاورقي

با توجه به تخصصي بودن ماهنامه مديريت ارتباطات در مطالب درج شده نياز به توضيح علمي از منابع فارسي و انگليسي احساس مي شود.در بخش پاورقي به متون علمي مكتوب موجود و مرتبط در زمينه تحليل ها و مقالات ارائه شده در ماهنامه كه معمولا در ذيل صفحه مربوط با موضوع درج مي شود، مي پردازد.


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH