|  ورود به سايت  |  1397/10/27
                 
آرشیو شماره‌های گذشته
 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1391/12/22 نظرات: 0 نظر نمایش: 1333 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
ﻟﺰوم ﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﻟﺰوم ﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت

امیرعباس تقی پور

مدیرمسؤول ماهنامه مدیریت ارتباطات

 

ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ روزﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن را ﺳﭙﺮي ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻤﻠﻮ از اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽاي ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رخ داد. اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺒﺎرك اﺳﺖ و انﺷﺎءاﷲ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺘﺶ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ. اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻞ وﻗﻮع اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﻌﺎﻻن ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻬمشان ﺑﮕﺮدﻧﺪ و ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﺧﻮد، ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ؛ ازﺟﻤﻠﻪ:

1-     ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت (رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، رﺳﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ) در ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽاي ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده و ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﭼﻪ ﺳﻬﻢ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻼن ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ؟

2-     آﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ دال ﺑﺮ ﻣﯿﺰان و درﺻﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺌﻮريﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟

3-     ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﺎن در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم آن (ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ) و ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

4-     ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از دﻟﯿﻞ ﯾﺎ دﻻﯾﻞ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻋﺪم اﺗﮑﺎء ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد؟

5-     ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻮﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﺷﻮارﺗﺮ، ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻨﺪ و ﻫﺪف، ﺗﻠﻨﮕﺮي ﺑﺮاي ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺳﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻟﺰوم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮاد ارﺗﺒﺎﻃﯽ و رﺳﺎﻧﻪاي ﻣﺮدم و ﻣﺴﺆوﻻﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ، اراﺋﻪ راهﺣﻞ ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ، اﻧﺘﻈﺎر ﻟﺰوم ﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﺶ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 92 و ﭘﺲ از آن، ﮔﺰاف ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

کد: 434
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • ﻟﺰوم ﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

گفتگو های ویژه


  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH