|  ورود به سايت  |  1397/10/30

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/08/09 نظرات: 0 نظر نمایش: 2893 مرتبه تعداد امتیاز: 7   (Article Rating)
تماس مجدد روحانی و اوباما ممکن است؟

تماس مجدد روحانی و اوباما ممکن است؟

محمدرضا صادق، مشاور رسانه‌اي رئيس‌جمهور در گفت‌و‌گوی اختصاصی و مشروح خود با چهل و دومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات به پرسش‌های متنوعی پاسخ داد. بخشی از این مصاحبه را می‌خوانید:

ارتباط و تعاملي که اشاره کرديد، هنوز بين آقاي هاشمي و آقاي روحاني هست؟

هميشه بوده...

 بالاخره الان آقاي رئيسجمهور وظايف سنگينتري دارند و به اصطلاح سرشان شلوغتر است. از زماني که ايشان رئيسجمهور شدند، به همان اندازه ارتباط صميمانه وجود دارد؟

آقاي روحاني هم اکنون در جايگاه رئيسجمهور وظايف و مسؤوليتهاي متنوعي برعهده دارند و طبيعي است که ارتباطات ايشان بر اين اساس است. ارتباطات مستمر ايشان با مقام معظم رهبري و ارکان مختلف کشور و شخص آقاي آيتالله هاشمي رفسنجاني و ساير شخصيتهاي مؤثر در انقلاب و نظام هميشه وجود داشته و انشاءالله خواهد داشت.

  با شروع سفرهاي استاني آقاي هاشمي، برخي اين بحث را مطرح ميکنند که ايشان تمايل زيادي براي دخالت در امور اجرايي کشور دارد. آيا آقاي هاشمي فرصت اعمال مديريت بيشتري در شرايط جديد پيدا کرده است؟

اينها گمانهزنيهاي رسانهاي است. شخص آيتالله هاشمي رفسنجاني همواره از شخصيتهاي بسيار مؤثر و تأثيرگذار در کشور بوده، هستند و انشاءالله خواهند بود. اگر در خلال چند سال گذشته شرايطي فراهم شده بود که ديدگاههاي ايشان امکان بروز از طريق برخي رسانهها را پيدا نميکرد، اين مشکل از رسانهها بود، وگرنه ايشان هميشه براي انجام اموري که مربوط به انقلاب و کشور بوده، فعال بودند و به همراه رفيق شفيق خود، دکتر روحاني با هم در مسير پيشبرد اهداف متعالي مردم و انقلاب اسلامي بودند و خواهند بود.

.......

   آسوشيتدپرس گزارش داده که آقاي روحاني با کاخ سفيد تماس گرفتند ولي شخص آقاي روحاني و شما اعلام کرديد که از طرف کاخ سفيد با نمايندگي ايران در سازمان ملل تماس گرفته شد.

نميدانم چرا به محتواي اين مکالمه اشارهاي نميشود. به هرحال تماس از طرف کاخ سفيد بود که به تلفن سفير ما زنگ زدند و تماس تلفني برقرار شد.

   شما از بازخورد رسانهاي اين سفر چقدر رضايت داشتيد؟

در داخل؟

   بله.

يک روز قبل از انجام سفر، از مديران مسؤول روزنامهها و خبرگزاريها دعوت کرديم و جلسه خوبي با آنها داشتم. ايدههاي آنان را گرفتيم که خيلي از آنها مورد استفاده قرار گرفت. در نيويورک هم که بوديم مرتب رسانهها را رصد ميکردم. برنامههاي صداوسيما تا حدودي قابل قبول بود اما ميتوانست بهتر از اين باشد. رويهم رفته فکر ميکنم خوب بود.

   ما رسانهها را در انعکاس بازخورد اين سفر، صفر و يکي ميديديم. گروهي مجموعاً از دستاوردهاي سفر حمايت کردند و گروهي نيز موضع کاملاً انتقادي داشتند.

فکر ميکنم با يک طيف مواجه بوديم. البته برخي رسانهها هستند که رسالت خودشان را به اين ترتيب ميبينند که کوچکترين نقطه ضعفي را بزرگ جلوه دهند. از روزي که آمديم اينجا مستقر شديم تا الان، سعي کرديم همه رسانهها در برنامههاي خبري رئيسجمهور و دولت حضور يابند، اگرچه محدوديتهايي هم داريم اما هيچ رسانهاي را «غير» فرض نکرديم و عقيده داريم که رسانهها آزاد هستند در چارچوب وظايف خودشان نقد رسانهاي هم بکنند.

.

.

.

محتواي تماس تلفني آقاي روحاني و اوباما اين تضمين را ميدهد که آنها بار ديگر با هم تماس بگيرند؟

در دنياي سياست هيچ چيزي منتفي نيست و من اين را نيز دريافتم که دکتر روحاني اصول عزت، حکمت و مصلحت در سياست خارجي را نصبالعين خود دارند.

چهل و دومین مین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در 84 صفحه رنگی و با قیمت 6 هزار تومان بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفته است. گفتنی است علاقه‌مندان می‌توانند این شماره از ماهنامه را توسط نرم‌افزار «برگ» (کیوسک الکترونیکی مطبوعات) بر روی گوشی‌های و تبلت‌های دارای سیستم عامل اندروید خریداری کرده و مطالعه کنند. نرم‌افزار اندرویدی «برگ» از نشانیhttp://barg.asr24.com  یاcando.asr24.com  قابل دریافت است.

آرشیو کامل ماهنامه مدیریت ارتباطات از نشانی www.magiran.com/cmmagazine قابل تهیه و مطالعه است. این ماهنامه از طریق سایت www.prshop.ir  نیز برای درخواست‌کنندگان، ارسال می‌شود.


کد: 568
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • تماس مجدد روحانی و اوباما ممکن است؟
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH