|  ورود به سايت  |  1397/08/25

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/09/10 نظرات: 0 نظر نمایش: 2120 مرتبه تعداد امتیاز: 7   (Article Rating)
مقاله رييس کل بانک مرکزي در مورد نقش روابط‌عمومي سازمان‌ها در ايجاد انگيزش کارکنان

مقاله رييس کل بانک مرکزي در مورد نقش روابط‌عمومي سازمان‌ها در ايجاد انگيزش کارکنان

ولياله سيف، رييس کل بانک مرکزي در جدیدترین مقاله خود که در چهل‌وسومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات متشر شده  به بررسی نقش روابط‌عمومي سازمانها در ايجاد انگيزش کارکنان پراخته است.

وی با ارائه تعاریفی از روابط‌عمومی، تأکید کرده: وظيفه اصلي روابطعمومي، شناساندن درست سازمان به مردم در جهت دستيابي به اهداف سازمان است. به عبارت ديگر، روابطعمومي جايگاه درست سازمان را به مردم نشان ميدهد. ارائه تصوير مناسب و مطلوب از جايگاه سازمان به مخاطبان آن و حتي کمک به رشد و ارتقاي آن، مستلزم انسجام و هماهنگي اجزاي درون سازماني خواهد بود.

همه افراد و اجزاي يک سازمان بايد در ارتباطي موزون و هماهنگ به منظور دستيابي به هدف مشترک فعاليت داشته باشند. يکي از مهمترين اجزاي تأثيرگذار در اين مجموعه منابع انساني است. نقش اساسي روابطعمومي در درون سازمان همان تلاش براي ايجاد هرچه بيشتر تفاهمجمعي و افزايش انگيزه در بين کارکنان است. دکتر سیف تأکید کرده: براساس نقش روابطعمومي و ارتباط آن با انگيزههاي فردي و بهرهوري نيروي کار، مدلي را ميتوان طراحي کرد؛ مدلي که در آن تلاشهاي روابطعمومي، انگيزش پرسنل و بهرهوري آنها با هم مرتبط ميشوند.

رئیس کل بانک مرکزی در مقاله خود با ارائه تعریف از انگیزه و تشریح ویژگی‌های کارکنان باانگیزه و بی‌انگیزه در مورد مؤثرترين عوامل افزايش بهرهوري سازمان نوشته:

 رفتار مطلوب و كردار درست رهبران و مديران

 فراهم كردن شرايط لازم پيشرفتهاي شغلي براي همه افراد

 جايگاه قابل قبول سازمان در جامعه (به ويژه در ميان رقبا)

 وجود تبليغات مناسب و به موقع درباره پيشرفتهاي سازمان

 دورههاي آموزش ضمن خدمت و آموزش كاركنان

 شفافيت وظايف، دستورالعملها و مقررات و قوانين براي كاركنان

 دادن اختيارات كافي به كاركنان به منظور انگيزش احساس مسؤوليت بيشتر در آنان

 استخدام افراد كارآمد و متخصص

 روابط مناسب ميان مديران و پرسنل

 مشارکت دادن كاركنان در تصميمگيريها و تدوين اهداف و برنامههاي سازمان.

بايد توجه داشت که در مقابل عوامل مؤثر بر افزايش بهرهوري، عوامل مؤثر بر کاهش بهرهوري نيز بايد مورد توجه قرار گيرند. به طور کلي، مؤثرترين عوامل در کاهش بهرهوري پرسنل عبارتند از:

 وجود تبعيض بين كاركنان

 موفق نبودن و بيميلي به برنامهريزيهاي ميانمدت يا بلندمدت

 احساس ناامني شغلي بين پرسنل

 مساعد نبودن محيط كاري

 ضعف سازمان در مقابل رقبا

 عدم توجه به نيازهاي واجب/اساسي كاركنان

 ناهماهنگي رشته تحصيلي و شغلي

 ناديده گرفتن تخصصها در مشاغل

 فقدان كارآموزي

 بيكفايتي سرپرست

 بيعلاقگي به كار فعلي و جابهجايي پيدرپي

 خوشنام نبودن سازمان

ملاحظه ميشود که عوامل مؤثر بر افزايش و کاهش بهرهوري مقولههاي متنوع و گستردهاي هستند که بايد مورد توجه قرار گيرند.

 او چرخه انگيزش - بهرهوري و نقش روابطعمومي را نیز چنین تشریح کرده:

با توجه به تعاريف موجود درباره انگيزه و بهرهوري، ميتوانيم مدل مورد نظر خود را درباره چرخه انگيزه - بهرهوري و نقش روابطعمومي تبيين کنيم.

الف- تأثير انگيزش افراد (انگيزه) در سطح بهرهوري آنها کاملاً مشخص و اثبات شده است. در هر سازماني، همواره کارکناني که انگيزه بالاتري دارند، بهرهوري بالاتري را نيز از خود نشان ميدهند.

ب- با توجه به اينکه بخشي از عوامل ايجاد/تقويت انگيزه در ميان پرسنل مربوط به انگيزههاي اجتماعي است، نقش روابطعمومي را ميتوان در آن برجستهتر کرد. روابطعمومي ميتواند نقش مهمي در ايجاد و تقويت انگيزههاي اکتسابي ايفا کند. تبيين جايگاه واقعي سازمان در جامعه براي مخاطبان به عنوان يکي از مهمترين نقشهاي روابطعمومي، انگيزههاي اجتماعي پرسنل سازمان را مانند انگيزه تأثير اجتماعي و انگيزه موفقيت تحت تأثير مثبت قرار ميدهد. به عنوان مثال هنگامي که پرسنل سازمان بازخوردهاي مثبت تبليغات سازمان را مشاهده ميکنند يا نتايج مثبت اقدامات خود در سازمان را در قالب خدمات و محصولات مفيد براي جامعه ميبینند، انگيزه بيشتري براي فعاليت پيدا ميکنند.

به علاوه، با توجه به تعريفي که از نقش درون سازماني روابطعمومي انجام داديم، تأثير اين نقش بر تقويت انگيزههاي کاري پرسنل نيز قابل توجه است.

ج- افزايش انگيزهها (چه انگيزههاي جسمي و چه انگيزههاي اجتماعي) رابطه مستقيمي با افزايش بهرهوري پرسنل دارد. آشنا بودن پرسنل با مفاهيم بهرهوري و داشتن شرايط احراز شغلي، شرط لازم بالا بودن سطح بهرهوري است. شرط کافي بالا رفتن سطح بهرهوري پرسنل، انگيزه است. اين انگيزه است که محرک فرد براي تلاش بيشتر و بهتر است.

بنابراين، نتيجه ترکيب بندهاي الف، ب و ج عبارت است از نمودار زير:

 بايد توجه داشت که اين مفهوم، با نگرش گستردهاي که به روابطعمومي، به عنوان رابط ميان سازمان و کليه ذينفعان آن ايفا ميکند، مفهوم پررنگتري به خود ميگيرد.

 متن کامل این مقاله از اینجا قابل دریافت و مطالعه است.

چهل و سومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در 84 صفحه رنگی و با قیمت 6 هزار تومان بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفته است. گفتنی است علاقه‌مندان می‌توانند تمام شماره‌های ماهنامه را توسط نرم‌افزار «برگ» (کیوسک الکترونیکی مطبوعات) بر روی گوشی‌ها و تبلت‌های دارای سیستم عامل اندروید خریداری کرده و مطالعه کنند. نرم‌افزار اندرویدی «برگ» از نشانی http://barg.asr24.com یا cando.asr24.com  قابل دریافت است. همچنین نسخه الکترونیکی این شماره و آرشیو کامل ماهنامه مدیریت ارتباطات از نشانی    www.magiran.com/cmmagazine  قابل تهیه و مطالعه است.

این ماهنامه از طریق سایت www.prshop.ir  نیز برای درخواست‌کنندگان، ارسال می‌شود.

 

کد: 582
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • مقاله رييس کل بانک مرکزي در مورد نقش روابط‌عمومي سازمان‌ها در ايجاد انگيزش کارکنان
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH