|  ورود به سايت  |  1397/10/27
                 
آرشیو شماره‌های گذشته
 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/09/11 نظرات: 0 نظر نمایش: 1312 مرتبه تعداد امتیاز: 4   (Article Rating)
يک رويداد، آثار مهيب و تبعات آن

يک رويداد، آثار مهيب و تبعات آن

وقوع طوفان اخير (جمعه 8نوامبر) در فيليپين موسوم به «تايفون هايان» (Typhoon Haiyan) موجي از اقدامات بشردوستانه را رقم زد و به عنوان يک تجربه نو در ارتباطات بحران (Crisis Communication)، ضرورت تأمل در مديريت بحرانهاي ارتباطي (Communication Management Crisis) را برجسته کرد. با وقوع بحرانهاي طبيعي، بحرانهاي انساني و اجتماعي بروز ميکند. بحرانهاي برآمده از رخدادهاي طبيعي، شبکههاي ارتباطي و زيرساخت شهري را درهم ميکوبد، تلفات جاني به بار ميآورد و اثرات اجتماعي مخربي هم بر جاي مينهد.

سيدتقي کمالي در چهل‌وسومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات نوشت: شدت حادثه به حدي بود که بعد از چند روز همچنان بر آسيبها و صدمات جاني و مالي افزود. اين گردباد 380کيلومتر بر ساعت سرعت داشت و به عنوان يکي از بزرگترين و قويترين طوفانهاي جهان شناخته ميشود. احساسات و نگرانيهاي اجتماعي به سرعت در رسانهها نمود يافت و منجر به انعکاس موجي از اطلاعات و برآوردهاي صحيح و غلط شد. لطمات ناشي از توفان هايان شديد و مهيب بود به گونهاي که به زيرساختها و تأسيسات شهري صدمات اساسي وارد کرد و همه بخشهاي زندگي را مختل کرد. بروز طوفانهاي موسوم به تايفون و تحمل سختيهاي ناشي از سيل و ويراني آن، تازگي ندارد. زندگي کشورهاي آسياي شرقي با اين حوادث طبيعي عجين است. تايفون نام طوفانهايي است که در قسمت غربي اقيانوس آرام رخ ميدهد و همراه با باران است. آنچه اين طوفان را از ديگر اتفاقات مشابه برجسته ميکند، شدت آن و لطمات فراوان و حيرتانگيز برجا مانده از آن است. پس از اين رويداد، حجم عظيمي از کمکهاي انساني از طريق سازمانهاي بينالمللي و صليب سرخ به سمت اين کشور راهي شد و رسانههاي اجتماعي برنامه پوشش و ياري به آسيبديدگان و افراد در معرض خطر را لحاظ کردند. علاوه بر کشتهشدگان و مجروحان برجا مانده و مفقود شدن تعداد زيادي از افراد و تخريب کانالهاي ارتباطي، لزوم بهکارگيري ارتباطات ماهوارهاي براي اين حادثه عظيم برجسته شد.

دانش ارتباطات بحران در عمل و بر مبناي مطالعات موردي و تجربههاي محلي و منطقهاي منجر به انباشت تجربههاي گستردهاي ميشود تا بتوان از اين ميان رهيافتهاي علمي را براي کنترل و مقابله با رويدادها و حوادث طبيعي و غيرطبيعي  فراگرفت و با تدبير و آگاهي به حفاظت از جان انسانها و کاهش صدمات و تبعات آن اهتمام ورزيد. امروزه ارتباطات بحران داراي گستره و قابليتهاي بسياري شده است، چون ابزارهاي ارتباطي نيرومندتر شده و ظرفيت بيشتري را براي کاربردهاي مؤثر به ارمغان آوردهاند. به نسبت اينکه تجهيزات ارتباطي افزونتر و قابلتر شدهاند ، وجود دانش لازم براي شناخت و کنش فعالانه در مواجهه با خطرات و بلايا ضرورتي است که از طريق مطالعه و تحليل و در نهايت مستندسازي پيشامدهاي به وقوع پيوسته قابل تحقق است. بحران، يک شوک عظيم را به دنبال يک رويداد مهيب به بار ميآورد. هيچگاه نميتوان ارتباطات بحران را تنها در بازه زماني وقوع آن محدود دانست زيرا پيامدهاي اجتماعي و انساني اين بحرانها فارغ از خسارات مادي، مدت مديدي گريبانگير آحاد جامعه است. مديريت اطلاعات و ارتباطات در بحران، دانش و مهارتي کليدي براي فائق آمدن بر مخاطرات پيش رو است. بهکارگيري دانش ارتباطات بحران نياز به دانستن اطلاعات و مجهز بودن به مهارتهاي پايه و وجود ساختارها و تعريف سازوکاهايي اصولي دارد که در قالب يک نظام مديريتي و ارتباطي محقق ميشود. در شرايط بحراني بسياري از سازمانهاي درگير با بحران نميتوانند مأموريت اطلاعرساني و مديريت ارتباطات را به درستي برعهده گيرند. هر يک از رسانهها و آژانسهاي خبري نيز در محدوده وظايف خود فعاليت دارند، بنابراين ايجاد مرکز فرابخشي براي مديريت اطلاعات و ارتباطات در بحران امري بايسته است که هر حکومتي براي فعاليتهاي خردمندانه و سهولت خدماترساني در فجايا و مخاطرات نياز جدي بدان دارد.

نمونه بارز اختلال اطلاعاتي در بحرانهاي اين چنيني، بيان آمارهاي غيرواقع ناشي از جريحهدار شدن احساسات و تراکم و تداخل فعاليتهاي سازماني است. بنيگنو آکينو، رئيسجمهوري فيليپين در گفتوگو با شبکه خبري سي.ان.ان گفت: آمار 10هزار کشته که به نقل از مقامهاي محلي بازتابي گسترده يافت، آماري «ناشي از احساسات» بوده است.

بنابراين در کنار وجود «مرکز کاهش خطرات بلاياي طبيعي»، وجود «مرکز مديريت اطلاعات و ارتباطات بحران» امري ضروري است که متخصصان آن در چنين اوضاع نابهساماني بتوانند آمارهاي صحيح و واقعبينانه را به رسانهها مخابره کنند و روند اطلاعاتي و ارتباطي را به درستي رصد کرده و با موضعگيريهاي سنجيده، مشاوراني کارآمد براي مديران اجرايي درگير با آثار و تبعات سهمگين بحران باشند.

طي اين بحران، ارسال و بهکارگيري تجهيزات اضطراري ارتباطات ماهوارهاي همراه با اعزام متخصصان ارتباطي ذيربط به مناطق متأثر از طوفان، از برنامههاي فوري سازمانهاي بينالمللي بود. برقراري مجدد شبکههاي ارتباطي در چنين اوضاعي يک اقدام حياتي به شمار ميرود اما به دليل شدت آسيبهاي وارد شده، اين ارتباطات ماهوارهاي است که ميتواند گرهگشاي مشکلات پديد آمده باشد. وجود ارتباط براي آگاهي از شرايط و کمکرساني به آسيبديدگان، عمليات جستوجو، کاوش و ردگيري و تشخيص وضعيت آب و هوايي، ازجمله کارکردهاي مؤثر ارتباطات ماهوارهاي به شمار ميآيد.

همچنين در چنين پيشامدهاي بحراني، امدادرساني و ترابري براي ارسال کمکهاي حمايتي کشورهاي مختلف با استفاده از ناوگان هوايي صورت ميگيرد که ناوبري ماهوارهاي ميتواند خدماترساني فرودگاهي را برقرار نگاه دارد.

برنامه جهاني غذا، صليب سرخ جهاني، يونيسف و وزارت رفاه اجتماعي و توسعه فيليپين ازجمله سازمانهايي بودند که کمکهاي مالي جامعه جهاني به قربانيان اين حادثه را دريافت کردند. هماهنگي و ارتباط فعال با سازمانهاي بينالمللي از نکات مهم ديگري است که در تسهيل کردن خدماترساني به قربانيان حادثه مؤثر است.

  ارتباطات ماهوارهاي چه نقشي ايفا ميکند؟ و ارتباطات بحران و بسيج همگاني براي فاجعه ملي موضاتی است که در گزارش تحلیلی کمالی مورد توجه قرارگرفته است.

چهل و سومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در 84 صفحه رنگی و با قیمت 6 هزار تومان بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفته است. گفتنی است علاقه‌مندان می‌توانند تمام شماره‌های ماهنامه را توسط نرم‌افزار «برگ» (کیوسک الکترونیکی مطبوعات) بر روی گوشی‌ها و تبلت‌های دارای سیستم عامل اندروید خریداری کرده و مطالعه کنند. نرم‌افزار اندرویدی «برگ» از نشانی http://barg.asr24.com یا cando.asr24.com  قابل دریافت است.

همچنین نسخه الکترونیکی این شماره و آرشیو کامل ماهنامه مدیریت ارتباطات از نشانیwww.magiran.com/cmmagazine  قابل تهیه و مطالعه است.

این ماهنامه از طریق سایت  www.prshop.ir نیز برای درخواست‌کنندگان، ارسال می‌شود.

 

 

 

کد: 583
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • يک رويداد، آثار مهيب و تبعات آن
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

گفتگو های ویژه


  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH