|  ورود به سايت  |  1397/08/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/09/11 نظرات: 0 نظر نمایش: 1282 مرتبه تعداد امتیاز: 4   (Article Rating)
يک رويداد، آثار مهيب و تبعات آن

يک رويداد، آثار مهيب و تبعات آن

وقوع طوفان اخير (جمعه 8نوامبر) در فيليپين موسوم به «تايفون هايان» (Typhoon Haiyan) موجي از اقدامات بشردوستانه را رقم زد و به عنوان يک تجربه نو در ارتباطات بحران (Crisis Communication)، ضرورت تأمل در مديريت بحرانهاي ارتباطي (Communication Management Crisis) را برجسته کرد. با وقوع بحرانهاي طبيعي، بحرانهاي انساني و اجتماعي بروز ميکند. بحرانهاي برآمده از رخدادهاي طبيعي، شبکههاي ارتباطي و زيرساخت شهري را درهم ميکوبد، تلفات جاني به بار ميآورد و اثرات اجتماعي مخربي هم بر جاي مينهد.

سيدتقي کمالي در چهل‌وسومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات نوشت: شدت حادثه به حدي بود که بعد از چند روز همچنان بر آسيبها و صدمات جاني و مالي افزود. اين گردباد 380کيلومتر بر ساعت سرعت داشت و به عنوان يکي از بزرگترين و قويترين طوفانهاي جهان شناخته ميشود. احساسات و نگرانيهاي اجتماعي به سرعت در رسانهها نمود يافت و منجر به انعکاس موجي از اطلاعات و برآوردهاي صحيح و غلط شد. لطمات ناشي از توفان هايان شديد و مهيب بود به گونهاي که به زيرساختها و تأسيسات شهري صدمات اساسي وارد کرد و همه بخشهاي زندگي را مختل کرد. بروز طوفانهاي موسوم به تايفون و تحمل سختيهاي ناشي از سيل و ويراني آن، تازگي ندارد. زندگي کشورهاي آسياي شرقي با اين حوادث طبيعي عجين است. تايفون نام طوفانهايي است که در قسمت غربي اقيانوس آرام رخ ميدهد و همراه با باران است. آنچه اين طوفان را از ديگر اتفاقات مشابه برجسته ميکند، شدت آن و لطمات فراوان و حيرتانگيز برجا مانده از آن است. پس از اين رويداد، حجم عظيمي از کمکهاي انساني از طريق سازمانهاي بينالمللي و صليب سرخ به سمت اين کشور راهي شد و رسانههاي اجتماعي برنامه پوشش و ياري به آسيبديدگان و افراد در معرض خطر را لحاظ کردند. علاوه بر کشتهشدگان و مجروحان برجا مانده و مفقود شدن تعداد زيادي از افراد و تخريب کانالهاي ارتباطي، لزوم بهکارگيري ارتباطات ماهوارهاي براي اين حادثه عظيم برجسته شد.

دانش ارتباطات بحران در عمل و بر مبناي مطالعات موردي و تجربههاي محلي و منطقهاي منجر به انباشت تجربههاي گستردهاي ميشود تا بتوان از اين ميان رهيافتهاي علمي را براي کنترل و مقابله با رويدادها و حوادث طبيعي و غيرطبيعي  فراگرفت و با تدبير و آگاهي به حفاظت از جان انسانها و کاهش صدمات و تبعات آن اهتمام ورزيد. امروزه ارتباطات بحران داراي گستره و قابليتهاي بسياري شده است، چون ابزارهاي ارتباطي نيرومندتر شده و ظرفيت بيشتري را براي کاربردهاي مؤثر به ارمغان آوردهاند. به نسبت اينکه تجهيزات ارتباطي افزونتر و قابلتر شدهاند ، وجود دانش لازم براي شناخت و کنش فعالانه در مواجهه با خطرات و بلايا ضرورتي است که از طريق مطالعه و تحليل و در نهايت مستندسازي پيشامدهاي به وقوع پيوسته قابل تحقق است. بحران، يک شوک عظيم را به دنبال يک رويداد مهيب به بار ميآورد. هيچگاه نميتوان ارتباطات بحران را تنها در بازه زماني وقوع آن محدود دانست زيرا پيامدهاي اجتماعي و انساني اين بحرانها فارغ از خسارات مادي، مدت مديدي گريبانگير آحاد جامعه است. مديريت اطلاعات و ارتباطات در بحران، دانش و مهارتي کليدي براي فائق آمدن بر مخاطرات پيش رو است. بهکارگيري دانش ارتباطات بحران نياز به دانستن اطلاعات و مجهز بودن به مهارتهاي پايه و وجود ساختارها و تعريف سازوکاهايي اصولي دارد که در قالب يک نظام مديريتي و ارتباطي محقق ميشود. در شرايط بحراني بسياري از سازمانهاي درگير با بحران نميتوانند مأموريت اطلاعرساني و مديريت ارتباطات را به درستي برعهده گيرند. هر يک از رسانهها و آژانسهاي خبري نيز در محدوده وظايف خود فعاليت دارند، بنابراين ايجاد مرکز فرابخشي براي مديريت اطلاعات و ارتباطات در بحران امري بايسته است که هر حکومتي براي فعاليتهاي خردمندانه و سهولت خدماترساني در فجايا و مخاطرات نياز جدي بدان دارد.

نمونه بارز اختلال اطلاعاتي در بحرانهاي اين چنيني، بيان آمارهاي غيرواقع ناشي از جريحهدار شدن احساسات و تراکم و تداخل فعاليتهاي سازماني است. بنيگنو آکينو، رئيسجمهوري فيليپين در گفتوگو با شبکه خبري سي.ان.ان گفت: آمار 10هزار کشته که به نقل از مقامهاي محلي بازتابي گسترده يافت، آماري «ناشي از احساسات» بوده است.

بنابراين در کنار وجود «مرکز کاهش خطرات بلاياي طبيعي»، وجود «مرکز مديريت اطلاعات و ارتباطات بحران» امري ضروري است که متخصصان آن در چنين اوضاع نابهساماني بتوانند آمارهاي صحيح و واقعبينانه را به رسانهها مخابره کنند و روند اطلاعاتي و ارتباطي را به درستي رصد کرده و با موضعگيريهاي سنجيده، مشاوراني کارآمد براي مديران اجرايي درگير با آثار و تبعات سهمگين بحران باشند.

طي اين بحران، ارسال و بهکارگيري تجهيزات اضطراري ارتباطات ماهوارهاي همراه با اعزام متخصصان ارتباطي ذيربط به مناطق متأثر از طوفان، از برنامههاي فوري سازمانهاي بينالمللي بود. برقراري مجدد شبکههاي ارتباطي در چنين اوضاعي يک اقدام حياتي به شمار ميرود اما به دليل شدت آسيبهاي وارد شده، اين ارتباطات ماهوارهاي است که ميتواند گرهگشاي مشکلات پديد آمده باشد. وجود ارتباط براي آگاهي از شرايط و کمکرساني به آسيبديدگان، عمليات جستوجو، کاوش و ردگيري و تشخيص وضعيت آب و هوايي، ازجمله کارکردهاي مؤثر ارتباطات ماهوارهاي به شمار ميآيد.

همچنين در چنين پيشامدهاي بحراني، امدادرساني و ترابري براي ارسال کمکهاي حمايتي کشورهاي مختلف با استفاده از ناوگان هوايي صورت ميگيرد که ناوبري ماهوارهاي ميتواند خدماترساني فرودگاهي را برقرار نگاه دارد.

برنامه جهاني غذا، صليب سرخ جهاني، يونيسف و وزارت رفاه اجتماعي و توسعه فيليپين ازجمله سازمانهايي بودند که کمکهاي مالي جامعه جهاني به قربانيان اين حادثه را دريافت کردند. هماهنگي و ارتباط فعال با سازمانهاي بينالمللي از نکات مهم ديگري است که در تسهيل کردن خدماترساني به قربانيان حادثه مؤثر است.

  ارتباطات ماهوارهاي چه نقشي ايفا ميکند؟ و ارتباطات بحران و بسيج همگاني براي فاجعه ملي موضاتی است که در گزارش تحلیلی کمالی مورد توجه قرارگرفته است.

چهل و سومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در 84 صفحه رنگی و با قیمت 6 هزار تومان بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفته است. گفتنی است علاقه‌مندان می‌توانند تمام شماره‌های ماهنامه را توسط نرم‌افزار «برگ» (کیوسک الکترونیکی مطبوعات) بر روی گوشی‌ها و تبلت‌های دارای سیستم عامل اندروید خریداری کرده و مطالعه کنند. نرم‌افزار اندرویدی «برگ» از نشانی http://barg.asr24.com یا cando.asr24.com  قابل دریافت است.

همچنین نسخه الکترونیکی این شماره و آرشیو کامل ماهنامه مدیریت ارتباطات از نشانیwww.magiran.com/cmmagazine  قابل تهیه و مطالعه است.

این ماهنامه از طریق سایت  www.prshop.ir نیز برای درخواست‌کنندگان، ارسال می‌شود.

 

 

 

کد: 583
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • يک رويداد، آثار مهيب و تبعات آن
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH