|  ورود به سايت  |  1397/08/26

                 
آرشیو شماره‌های گذشته

 شماره102 آبان 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره101 مهر 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره100  شهريور 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره99 مرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره98 تير 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره97 خرداد 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره96  ارديبهشت 1397 همراه با متن کامل مطالب
 شماره95 فروردين 1397 همراه با متن کامل مطالب

 شماره94  اسفند 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره93  بهمن 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره92  دی 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره91  آذر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره90  آبان 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره89 مهر 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره88 شهريور 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره87 مرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره86 تير 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره85 خرداد 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره84 ارديبهشت 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره83 فروردين 1396 همراه با متن کامل مطالب
 شماره82 اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره81 بهمن 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره80 دي 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره79 آذر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره78 آبان 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره77 مهر 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره76 شهريور 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره75 مرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره74 تير 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره73 خرداد 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره72 اردیبهشت 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره71 فروردین 1395 همراه با متن کامل مطالب
 شماره70 اسفند 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره69 بهمن 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره68 دی 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره67 آذر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره66 آبان 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره65 مهر 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره64 شهريور 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره63 مرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره62 تير 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره61 خرداد 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره60 ارديبهشت 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره59 فروردین 1394 همراه با متن کامل مطالب
 شماره58 اسفند 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره57 بهمن 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره56 دي 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره55 آذر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره54 آبان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره53 مهر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره52 شهریور1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره51 مرداد  1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره50 تیر 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره49 خرداد 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره48 ارديبهشت 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره47 فروردين 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره46 اسفند 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره45 بهمن 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره44 دي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره43 آذر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره42 آبان 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره41 مهر 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره40 شهريور 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره39 مرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره38 تير 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره37 خرداد 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره36 ارديبهشت 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره35 فروردي 1392 همراه با متن کامل مطالب
 شماره34  اسفند 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره33  بهمن 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره32  آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره31  آذر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره30 آبان 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره29  مهر 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره28  شهريور 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره27  مرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره26 تير 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره25  خرداد 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره24  ارديبهشت 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره23 فروردين 1391 همراه با متن کامل مطالب
 شماره22 اسفند 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره21  بهمن 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره20  دي 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره19  آذر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره18  آبان 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره17 مهر 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره16 شهريور 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره15 مرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره14 تير 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره13 خرداد 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره12  ارديبهشت 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره11  فروردين 1390 همراه با متن کامل مطالب
 شماره10  اسفند 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره9  بهمن 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره8  دي 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره7  آذر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره6  آبان 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره5  مهر 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4 شهريور 1389  همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  مرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  تير 1389 همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  خرداد 1389 همراه با متن کامل مطالب

 چاپ   

آخرین اخبار
تاریخ: 1392/10/17 نظرات: 0 نظر نمایش: 1891 مرتبه تعداد امتیاز: 2   (Article Rating)
رسانه ها در خدمت مذاکرات ژنو یا مذاکرات در خدمت رسانه ها‎

رسانه ها در خدمت مذاکرات ژنو یا مذاکرات در خدمت رسانه ها‎

ماهنامه مدیریت ارتباطات در چهل‌وچهارمین شماره خود در پرونده‌ای مستقل به بررسی نحوه عملکرد رسانه‌ها در مذاکرات ژنو پرداخته است.

زمانی که مذاکرات هستهای بين ايران و كشورهاي 1+5 در جريان بود، اخبار آن در صدر گزارشها و تحليل رسانههاي بینالمللی قرار داشت. حتی خبرنگاران ایرانی که به ژنو اعزام شده بودند فعالتر از همیشه بودند تا جایی که در حکم رسانههای مرجع به اخبارشان استناد میشد. حالا که این مذاکرات روند مثبتی را طی کرده و به مراحل خوبی رسیده، باید پرسید توافق يا عدم توافق طرفین فقط در پشت درهاي بسته رقم خورد یا رویکرد رسانهها در ذهن مخاطبان و افكار عمومي تأثیر خود را گذاشت. علاوه بر آن، در این نوشته به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که رسانهها بیشتر بر سیاست اثر میگذارند یا از آن اثر میپذیرند؟ پاسخ این سؤال را از دبیر سرویس چند روزنامه و خبرگزاری سراسری جویا میشویم، البته بسیاری از این پرسوجوها با سکوت پاسخ داده میشود و جای تعدادی از تأثیرگذارترین روزنامهها و خبرگزاریها در این گزارش خالی میماند.

  خبرنگاران دوست داشتند مذاكرات به نتيجه برسد

نیلوفر منصوریان، دبیر سرویس سياسي «روزنامه اعتماد» که به همراه تیم مذاکرهکننده در ژنو حضور داشت درباره تأثیر رسانهها بر مذاکرات میگوید: به هر حال یک نوع فشار رسانهای روی1+5 و تیم مذاکرهکننده ایرانی وجود داشت اما نمیتوان گفت به خاطر فشار رسانهای تفاهم حاصل شد، چرا که حتی در آخرین ساعات نیز نزدیک بود مذاکرات به هم بخورد. البته خبرنگاران داخلی و حتی خارجی دوست داشتند مذاکرات به نتیجه برسد و فقط خبرنگاران اسرائیلی در اینباره
تفاوت داشتند.

او با بیان اینکه طی برخوردهایی که با خبرنگاران خارجی داشت متوجه تغییر دیدگاه آنها درباره ایران شده، این تأثیر را ناشی از انتخابات اخیر در ایران و فضای جدید ایجاد شده دانست و گفت: انتخابات کمک کرد تا مذاکرات به نتیجه مطلوب برسد چرا که دو طرف را برای رسیدن به تفاهم سازنده مشتاق و امیدوار کرده بود.

 تأثير متقابل رسانهها بر مذاكرات

منصور کاظمی، دبیر سرویس سیاسی «روزنامه اطلاعات» درباره تأثیر رسانهها بر مذاکرات هستهای عنوان کرد: مسلماً تیم مذاکرهکننده از رسانهها نظرخواهی نمیکند، اما افکار عمومی داخل کشور توسط رسانهها ساخته میشود و مذاکرهکنندگان میتوانند از این افکار عمومی به عنوان پشتوانهای قوی در برابر طرف مقابل استفاده کنند. خوشبختانه در مذاکرات اخیر، همه رسانههای داخلی ولو اینکه مخالف بودند، درباره لزوم مذاکرات توافق داشتند و اختلافات موجود فقط بر سر برخی روشها و تاکتیکها بود، چرا که حتی درباره منافع ملی هم ممکن است تعاریف متفاوت و رویکردهای متفاوتی وجود داشته باشد اما در هر حال اجماع بر حمایت از تیم مذاکرهکننده و همسویی این تیم و خبرنگاران نتایج خوبی داشت.

دبیر سرویس سیاسی روزنامه اطلاعات در پاسخ به این سؤال که رسانهها بر سیاست تأثیر میگذارند یا سیاستمردان بر رسانهها، پاسخ داد: این تأثیر تا حدودی متقابل است اما نمیتوان گفت سیاستمداران تحت تأثیر فضاسازی رسانهای تصمیم میگیرند. به هر حال، آنها در ابتدای ورود به کار سیاسی برنامهها و خطمشیهای خود را مشخص کردهاند. در عین حال رسانهها همانگونه که در راستای منافع ملی همپای سیاستمداران هستند در جاهایی که خطر عبور از منافع ملی وجود دارد میتوانند به اطلاعرسانی کافی بپردازند و جامعه را نسبت به مسائل حساس کنند.

 همه خبرنگاران ايراني دلسوز كشورند

علیرضا کریمی، دبیر سرویس سیاسی «روزنامه آفتاب یزد» درباره تأثیرگذاری رسانهها بر مذاکرات گفت: تأثیرگذاری رسانهها با توجه به نفوذی که دارند متفاوت  است. مسلماً در مذاکرات اخیر رسانههای غربی به خاطر همصدایی و حوزه نفوذ وسیعتر، تأثیرگذاری بیشتری داشتند. اما در مورد رسانههای داخلی، خوشبختانه در مذاکرات اخیر یکسری از خبرنگاران مستقل هم دعوت شده بودند که همین امر به تأثیرگذاری رسانههای داخلی میافزود و این خبرنگاران میتوانستند واقعیتهایی که شاهد آن بودند را روی خروجی رسانه خود قرار دهند.

کریمی با اشاره به توانمندی رسانههای داخلی در پوشش این اخبار گفت: یکی از نکات جالب توجه در مذاکرات ژنو3 این بود که اولین خبرگزاری که از به نتیجه رسیدن مذاکرات خبر داد، یک خبرگزاری داخلی بود. وی افزود: بیشک همه خبرنگاران ایرانی دلسوز کشورند، البته معدود خبرنگارانی هم بودند که با توجه به رویکرد رسانه خود نگاهی جناحی به مسائل داشتند و اظهارنظرهای ضد و نقیض رسانههای خارجی و برخی افراد را که ربطی به مذاکرات نداشت برجسته میکردند. در این مورد نیز بیشتر مسأله به مدیران آنها برمیگشت که منافع یا خط فکری خود را در اولویت قرار میدادند.

دبیر سرویس سیاسی روزنامه آفتاب یزد درباره این سؤال که آیا رسانهها میتوانند بر تصمیمات سیاسی تأثیر بگذارند، اظهار داشت: رسانه میتواند با نوع خبررسانی خود بر تصمیمات سیاسی تأثیر بگذارد. مطمئناً اگر مدیران و سیاستمداران کشور نقش نظارتی رسانهها را بپذیرند و با رسانههایی مسؤول و ناظر طرف باشند در تصمیمگیریها و اقدامات خود نهایت دقت را به کار خواهند برد. در واقع نظارت و کنترل رسانههاست که میتواند از بسیاری مسائل آسیبزا پیشگیری کند.

 همه رسانههای خارجی را نمیتوان در یک سبد گذاشت

عباس اصلانی، مدیرکل بینالملل و سیاست خارجی «خبرگزاری فارس» نیز درباره تأثیر رسانهها بر مذاکرات میگوید: رسانهها و سیاست دست در دست هم دارند و سیاستمداران برای پیش بردن سیاست خارجی ناچارند رسانهها را به همراه داشته باشند. در واقع سیاستمداران برای برقراری ارتباط به رسانهها نیازمندند اما در مورد مذاکرات، نباید رویکرد رسانهها را فقط در ارتباط با ایام مذاکرات بررسی کرد. رسانهها بیانکننده مطالبات مردم هستند و قبل از مذاکرات هم به نحوی صدای مردم را که خواستار حل شدن مشکل هستهای و تحریمها بودند، منعکس میکردند. اصلانی درباره همصدایی رسانههای داخلی در مسأله هستهای گفت: چون بحث هستهای و مذاکرات سیاست خارجی مسأله منافع ملی را در خود دارد، سود یا ضرر یک جناح خاص مطرح نیست و این باعث میشود افرادی که از جناحهای مختلف یا طیف منتقدان هستند حول محور منافع ملی نگاهی نزدیک به هم داشته باشند و از تیم مذاکرهکننده حمایت کنند. اما آنچه که باعث شنیده شدن صداهای متفاوتی از طرف این گروهها میشد، بحث دستاوردها بود. برخیها معتقد بودند بین آنچه به دست آوردیم در برابر آنچه دادیم، توازن وجود نداشت.

وی درباره فضای رسانهای موجود در مذاکرات گفت: تعداد خبرنگاران ایرانی بیشتر از مذاکرات قبلی بود. خبرنگاران اسرائیلی هم فعال بودند و مواضعی متفاوت از عموم خبرنگاران داشتند. البته همه رسانههای خارجی را نمیتوان در یک سبد گذاشت. آنها نیز مانند رسانههای ایرانی جناحبندیهای مخصوص به خود را دارند. رسانههای جریان اصلی یا رسانههای منتقد نیز مواضع متفاوتی دارند. در مجموع، خبرنگاران حاضر در مذاکرات بسیار کنجکاو بودند که بدانند مذاکرات به چه نتیجهای میرسد و توافق برای آنها اهمیت داشت. مذاکرات فشرده بود و فشار زیادی روی خبرنگاران حاضر در ژنو، به خصوص خبرنگاران خبرگزاریها وجود داشت. حضور قابل توجه خبرنگاران زن ایرانی نیز برای بسیاری از همتایان خارجی قابل توجه بود.

 رسانههای تندرو ناشادی خود را از به نتیجه رسیدن مذاکرات نشان دادند

مطهره شفیعی، دبیر سرویس سیاسی روزنامه آرمان امروز نیز با تقسیمبندی رسانهها به دو طیف رسانههای مستقل و رسانههای تندرو در روند مذاکرات گفت: متأسفانه رسانههای تندرو ناشادی خود را از به نتیجه رسیدن مذاکرات نشان دادند و گویاترین مطلب در این باره تیترهای آنها بعد از توافق ژنو بود. اما رسانههای مستقل طیف راست یا چپ، عملکرد خوبی داشتند و به خاطر منافع ملی در کنار هم ایستادند. البته افکار عمومی که به نتیجه رسیدن مذاکرات را گامی برای کم کردن مشکلات اقتصادی میدانست در این باره بیتأثیر نبود و رسانهها به درستی تریبون این خواستهها شدند.

سروش صاحب فصول، جانشین سردبیر «روزنامه جمهوری اسلامی» در پاسخ به این پرسش که رسانهها چه تأثیری در به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای داشتند، عنوان کرد: متأسفانه کشور ما با وجود ظرفیتهای بالا و افراد باسوادی که دارد، از رسانه تأثیرگذاری در سطح منطقه برخوردار نیست و نمیتوان روی رسانهای داخلی دست گذاشت و گفت تأثیری محسوس در افکار عمومی دنیا داشته یا توانسته پیام دیپلماتهای ما را به گوش دنیا برساند. با وجود اینکه دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسانهای از اجزای غیرقابل تفکیک سیاست خارجی هستند، رسانههای ما در این مورد ضعیف ظاهر شدند. البته در مذاکرات هستهای اخیر بهرغم رویکرد خاص رسانه ملی، رسانههای مکتوب و الکترونیکی تأثیر زیادی در افکار عمومی داخل کشور داشتند و توانستند پاسخگوی نیاز مطبوعاتی و رسانهای مخاطبان خود باشند.

صاحب فصول با اشاره به همصدایی رسانهها حول محور منافع ملی عنوان کرد: منافع ملی بیش از آنکه بخشنامهای باشد حس مشترکی است که میتواند بین افکار عمومی و رسانهها همگرایی ایجاد کند. متأسفانه مفهوم «منافع ملی» در کشور ما از وضوح کافی برخوردار نیست و به دلیل فقدان زیرساختهای سیاسی و اجتماعی قدرتمندی چون احزاب کارآمد یا رسانههای مستقل، تعریف روشنی از آن ارائه نشده است. با این همه، امتداد خواست مردم در انتخابات 24 خرداد باعث این همگرایی شد و افکار عمومی نشان داد ضمن اینکه از حقوق خود کوتاه نمیآید در عین حال در نظر ندارد هزینه بیموردی در این زمینه پرداخت کند.

وی درباره رسانههایی که به هر دلیل این اجماع ملی را نمیپسندیدند نیز اظهار داشت: ذات یک نظام رسانهای آزاد و جامعه آزادی مثل جامعه ما این است که هر کسی حرفی متفاوت با حرف دیگران دارد و البته در حدود و ثغور قانونی و شرعی موجود از بیان آن منع نشود.

در این پرونده مطالب زیر را هم می‌توانید بخوانید:

 

- گفت‌وگو با محمدعلی الستی، استاد ارتباطات: نباید به بهانه جلوگیری از تخریب فضای سیاست، آزادی رسانه‌ها را نقض کنیم

- ژنو 3 و فراموشی رسانه ملی

- یک خبرنگار و 3 كارشناس درباره رسانه‌ها و مذاكرت ژنو مي‌گويند: كارناوال رسانه‌اي يا گزارش‌هاي حرفه‌اي

- گفت‌وگو با محمود دهقان، استاد ارتباطات: درهاي بسته، اتاق‌هاي شيشه‌اي: وقتي رسانه‌ها جلوتر از ديپلمات‌ها حركت مي‌كنند

- «دیپلماسی » پیروز واقعی این توافقنامه است

آرشیو کامل ماهنامه مدیریت ارتباطات و همچنین مطالب این پرونده، از طریق آدرس www.magiran.com/cmmagazine  قابل تهیه و مطالعه است.

 

 

کد: 594
نویسنده خبر: ماهنامه مدیریت ارتباطات
 
تصاویر مرتبط
  • رسانه ها در خدمت مذاکرات ژنو یا مذاکرات در خدمت رسانه ها‎
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:


چاپ  

 

گفتگو های ویژه

گفتگو با حمید بقایی

 گفتگو با هاشمی رفسنجانی

‌گفتگو ‌با‌ سید محمد حسینی

 گفتگو با کمال خرازی

 گفتگو با محسن رضایی

 گفتگو با حسین توفیق

 گفتگو با مهدی کلهر

 گفتگو با فاطمه طباطبایی

 گفتگو با منوچهر متکی

گفتگو با حسن خجسته

گفتگو با محمد حسین صوفی

گفتگو با معصومه ابتکار

گفتگو با باقر لاريجاني 

گفتگو با کاظم معتمد نژاد

گفتگو با جواد شمقدری

گفتگو با محمد جعفر محمد زاده

گفتگو با مسعود جزایری

گفتگو با رامین مهمانپرست

گفتگو با محمد هاشمی

گفتگو با احمد مسجد جامعی

گفتگو با سعید رضا عاملی

گفتگو با رضا تقی پور

گفتگو با علیرضا کریمی

گفتگو با صابر فیضی

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با یحیی کمالی‌پور

گفتگو با مهدی محسنیان‌راد

گفتگو با محمد جواد آقاجری

گفتگو با شهیندخت خوارزمی

گفتگو با‌علی‌اصغر‌شعردوست

گفتگو با باقر ساروخانی

گفتگو با علی اکبر جلالی

گفتگو با یونس شکر خواه

گفتگو با حسام الدین بیان

گفتگو با حسام الدین آشنا

 گفتگو با حسین انتظامی

 گفتگو با خلیف کدیه موسی

گفتگو با محمد سلطانی‌فر

گفتگو با پدرام پاک آیین

گفتگو با عفت مرعشی

گفتگو با امیر خوراکیان

گفتگو با علی معلم

گفتگو با رضا سجادی

گفتگو با محسن گودرزی

گفتگو با اسحاق صلاحی

گفتگو با محمدرضا عارف

گفتگو با سیداحمد معتمدی

گفتگو با  علی زارعی‌نجفدری

گفتگو با سید محمد غرضی

گفتگو با حسن نمکدوست

گفتگو با محمد‌رضا صادق

گفتگو با محمد سلیمانی

گفتگو با علی‌اکبر فرهنگی

گفتگو با مسعود کوثری

گفتگو با کامبیز نوروزی

گفتگو با بهمن نامور‌مطلق

گفتگو با سیدرضا صالحی امیری

گفتگو با مجید رضاییان  Copyright 2009-2012 by cmmagazine Design & Support: 7TABLIGH