محمدرضا شجریان

22مهر
به یاد استاد شجریان

به یاد استاد شجریان

۱۷ مهر سال‌روز درگذشت استاد محمدرضا شجریان بود. ماهنامهٔ «مدیریت ارتباطات» در شمارهٔ ۱۲۵ خود پروندهٔ ویژه‌ای دربارهٔ این استاد ماندگار آواز منتشر کرد. در پرونده اصلی این شماره به نام «پرواز عشق»، چهره‌های مختلف درباره محمدرضا شجریان نوشتند.