امنیت

در جست‌وجوی آسایش خیال

در جست‌وجوی آسایش خیال

ما به دنیا آمده‌ایم که زندگی کنیم، ولی در عوض می‌میریم. اما این حقیقت گریزناپذیر که تزلزلی ماندگار به زندگی روزمرۀ ما تحمیل می‌کند، نادیده گرفته می‌شود تا حس امنیت‌مان واژگون نشود و حتی سخت تلاش می‌کنیم تا به زیستن خویش رنگ ببخشیم. یکی از این تلاش‌ها اقدام به مهاجرت است تا از گرفتاری‌های سرزمین پدری فاصله بگیریم و رؤیاهای خویش را در جغرافیای دور جست‌وجو کنیم.