بانک ملت

حمید یادروج مدیرکل روابط عمومی بانک ملت شد

حمید یادروج مدیرکل روابط عمومی بانک ملت شد

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل بانک ملت، حمید یادروج مدیرعامل و  رئیس جدید اداره کل روابط عمومی بانک ملت شد.