ایمیل

کسی به ایمیل‌های داخلی مردم کاری ندارد

کسی به ایمیل‌های داخلی مردم کاری ندارد

نظرتان در این مورد چیست که مردم کمتر به موتورهای جست‌وجوگر داخلی اعتماد می‌کنند؟