سرگرمی

برنامه‌ای که بر اقتصاد و جامعه تاثیر گذاشته است
/یادداشت/

برنامه‌ای که بر اقتصاد و جامعه تاثیر گذاشته است

تلویزیون به عنوان بزرگترین رسانه تصویری کشور، همواره مسئولیت بزرگی در ساخت برنامه‌‌های سرگرمی محور داشته است. با این حال، سرگرمی تنها وظیفه و رسالت رسانه ملی نیست.