مدیریت شبكه رادیویی فرهنگ

انتصاب سید مرتضی كاظمی دینان به مدیریت شبكه رادیویی فرهنگ

انتصاب سید مرتضی كاظمی دینان به مدیریت شبكه رادیویی فرهنگ

سید مرتضی كاظمی دینان با حكم معاون صدای رسانه ملی به مدیریت شبكه رادیویی فرهنگ منصوب شد.