وزارت دفاع

مدیرکل روابط عمومی وزارت دفاع منصوب شد

مدیرکل روابط عمومی وزارت دفاع منصوب شد

«اصغر زبرجدی» به عنوان مدیر کل روابط عمومی وزارت دفاع منصوب شد.