اتاق بازرگانی

رئیس مرکز رسانه اتاق ایران منصوب شد

رئیس مرکز رسانه اتاق ایران منصوب شد

با حکم صادر شده از سوی رئیس و دبیر کل اتاق ایران، رئیس مرکز رسانه و ارتباطات این نهاد بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کردند.