روابط‌عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

حسین حسنی رئیس پژوهشکده ارتباطات شد
با حکم رئیس پژوهشگاه؛

حسین حسنی رئیس پژوهشکده ارتباطات شد

حسین حسنی، عضو هیأت علمی پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با حکم رئیس پژوهشگاه به عنوان رئیس پژوهشکده ارتباطات معرفی شد.