مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا

رئیس مرکز مطالعات آمریکاى شمالى و اروپا منصوب شد

رئیس مرکز مطالعات آمریکاى شمالى و اروپا منصوب شد

حجت‌اله ایوبى از سوى رییس دانشگاه تهران براى مدت سه سال به عنوان رئیس مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا منصوب ‌شد.