آلن تورن

23خرداد
پایان جامعه مدرن و آغاز جامعه فرامدرن ارتباطاتی
یادداشت حجت الله ایوبی به بهانه درگذشت آلن تورن و مروری بر اندیشه‌های او

پایان جامعه مدرن و آغاز جامعه فرامدرن ارتباطاتی

آلن تورن بسان كسی است كه از اعماق قرنی تاریك و پر ابهام  خود را به قرن بیست و یكم رسانده است. او گذر از قرن گذشته به قرن جدید را گذر از یك جامعه به جامعه‌ای به‌ غایت متفاوت می‌داند. آلن تورن جامعه جدید را جامعه ارتباطات می‌داند. او در كتابی با عنوان «جامعه ارتباطات و كنشگرانش» این جامعه فرامدرن را دارای ماهیتی ارتباطاتی می‌خواند.