استانداری مرکزی

03دی
مدیرکل روابط عمومی استانداری مرکزی منصوب شد

مدیرکل روابط عمومی استانداری مرکزی منصوب شد

محمد طالبی به عنوان مدیرکل جدید روابط عمومی استانداری مرکزی منصوب شد.