انواع فیلترینگ

24مرداد
شمشیر داموکلس فیلترینگ
چیستی و چرایی، مخالفان و موافقان محدودسازی اینترنت

شمشیر داموکلس فیلترینگ

بحث نظارت و کنترل بر محتوای وب، چالش‌های سیاسی و فرهنگی را پدید آورده است که ازجملهٔ آن‌ها می‌توان به جدل فکری مخالفان سانسور اینترنت و موافقان آن اشاره کرد. درواقع، در دهه‌های اخیر، بسیاری از جوامع، مشغول تنظیم مقررات و سیاستگذاری مناسب برای کنترل جرایم اینترنتی بدون خدشه به آزادی‌های بنیادی شهروندان بوده‌اند. در مقالهٔ حاضر، سراغ چیستی و چرایی فیلترینگ اینترنت رفته‌ایم و در گام بعد هم دیدگاه‌های موافق و مخالف فیلترینگ در سطح کلان را بررسی کرده‌ایم.