شبكه‌ها

21خرداد
رسانه‌های نوین و ساختار شبکه‌ای در جلب مخاطب

رسانه‌های نوین و ساختار شبکه‌ای در جلب مخاطب

شبكه‌ها ساختارهايي باز هستند كه می‌توانند بدون هيچ محدوديتی گسترش يابند و نقاط شاخص جديدی را در درون خود پذيرا شوند؛ تا زماني كه اين نقاط توانايی ارتباط در شبكه را داشته باشند يعنی بتوانند از كدهای ارتباطی مشترك مثل ارزش‌ها يا اهداف كاربردی بهره ببرند دوام اين شبكه‌ها تضمين شده است.