مسئله فرهنگی

11مهر
پیامد و راه چاره سندروم پرونده‌های باز

پیامد و راه چاره سندروم پرونده‌های باز

در طی این سال‌ها به نوعی بیماری به نام «سندروم پرونده‌های باز» مبتلا بوده‌ایم. هنوز پرونده یک مسئله فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و خارجی حل و بسته نشده و بلافاصله مسئله دیگری سر باز کرده است. پس از مسئله جنگ ایران و عراق، پرونده تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران باز شد.