اپوزیسیون

22دی
بررسی دیدگاه‌های ایدئولوژیک، محافظه کارانه و ارتباطی شبکه‌های ماهوارهای

بررسی دیدگاه‌های ایدئولوژیک، محافظه کارانه و ارتباطی شبکه‌های ماهوارهای

در ماههای اخیر تأسیس شبکه های جدید فارسی زبان چه از نوع دولتی آن و چه خصوصی با کارکردهای خبری و سرگرم کننده موجب شده است که واکنشهای مختلفی از جانب متولیان امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور در رسانه ها انعکاس پیدا کند.