رسانه های رسمی

03اردیبهشت
راهکار‌های اقتصادی کردن

راهکار‌های اقتصادی کردن

 هدف از این گزارش نشان دادن راه‌هایی است که می‌توان از طریق آنها رسانه‌ها را از طریق بنگاه‌های رسانه‌ای خودکفا کرده و توجیه سرمایه‌گذاری در آنها را قابل دفاع کرد. قابل ذکر است که این طرح بیشتر در شهرستان‌ها قابل دفاع است ولیکن رسانه‌های سراسری نیز چنانچه از این مسیر تبعیت کنند، تجربه خوبی را خواهند داشت.