سلامت روان

01بهمن
چگونه قطبی شدن سیاسی، بر ذهن، بدن و و روابط اجتماعی شما تأثیر می‌گذارد؟
تأثیر انزوای سیاسی بر انسان

چگونه قطبی شدن سیاسی، بر ذهن، بدن و و روابط اجتماعی شما تأثیر می‌گذارد؟

زمانی که در یک حباب زندگی می‌کنید که توسط افرادی با دیدگاه‌های متفاوت از جمله همکاران، اعضای خانواده یا دیگران احاطه شده این موضوع می‌تواند احساس تنهایی و انزوا را در شما تشدید کند.