سیاست حاکم

03اردیبهشت
خبر سازمانی، خبر مرده است

خبر سازمانی، خبر مرده است

ارائه اخبار و اطلاع‌رسانی در هر حوزه‌ای که #سازمان یا نهادی متولی پوشش آن است از سوی #روابط_عمومی آن سازمان، حاکی از نکته‌هایی است که توجه به آن در حوزه خبر مهم و کلیدی به نظر می‌رسد، چرا که اخبار منتشر شده از سوی نهادها چه از طریق روابط‌عمومی و چه سایت‌های خبری که در ظاهر به شکل یک خبرگزاری اداره می‌شوند، بدون تردید با نگاه و منافع و سیاست‌های حاکم بر آن سازمان‌ها نوشته شده است.