شرکت تولید برق بعثت

25آبان
آیین تکریم و معارفه مسئول روابط عمومی نیروگاه برق بعثت

آیین تکریم و معارفه مسئول روابط عمومی نیروگاه برق بعثت

مسعود متین با حفظ سمت(مدیر دفتر هیئت مدیره) به عنوان مسئول روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق بعثت منصوب شد.