شریعتی

29خرداد
چرا هنوز هم باید شریعتی را بازخواند؟
یادداشت دکتر هادی خانیکی

چرا هنوز هم باید شریعتی را بازخواند؟

دکتر هادی خانیکی معتقد است: ما امروز بیش از هر وقت به قدرت گفتگوی اندیشه و مواریث فرهنگی نیازمندیم. روشنفکری و مهارت‌ورزی پس از انقلاب حتی آنجا که رویکرد بیشتر نظری به دیالوگ داشته است هنوز نیازمند بازاندیشی و بازآفرینی زیسته‌های گفت و گویی است. به این سبب و به لحاظ ساختار اندیشه‌ای و رفتاری همچنان وامدار رویکرد و تجربه شریعتی در توجه به ضرورت علمی دیالوگ و تولید یک منظومه فکری دیالوژیک با مولفه‌های پیش‌گفته و فراتر از آن است.