مشاور ارتباطات و رسانه

01مرداد
مشاور ارتباطات و رسانه اتاق بازرگانی ایران منصوب شد

مشاور ارتباطات و رسانه اتاق بازرگانی ایران منصوب شد

حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران محمدعلی کریمی را به سمت مشاور ارتباطات و رسانه منصوب کرد.