مضامین اعتقادی

18اسفند
نقش ارتباطی گرافیک مذهبی و آسیب‌های آن

نقش ارتباطی گرافیک مذهبی و آسیب‌های آن

از زمان آل‌بویه و پیدایش علویان و تبلیغ رسمی مذهب تشیع، بسیاری از باورهای اعتقادی و مضامین این مذهب در عناصر تصویری و هنری نشست و با ظهور صفویان، غلبه حضور این مضامین و اقبال توده مردم باورمند به آن به نحو چشمگیری افزایش یافت. امتزاج باورهای عامیانه و اعتقادی و پیشینه پیکرنگاری هنر ایرانی، کم‌کم به تصویرگری و ساختن روایت تصویری متناظر با روضه‌ها و روایات مذهبی شد.