معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور

13دی
رضا نقی‌پور «معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور» شد
در حکمی از سوی اسماعیلی؛

رضا نقی‌پور «معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور» شد

رئیس دفتر رئیس جمهور در حکمی رضا نقی‌پور را به سمت «معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور» منصوب کرد.