هم افزایی

17فروردین
روابط‌عمومی؛ هم‌افزایی سازمانی و سرمایه اجتماعی

روابط‌عمومی؛ هم‌افزایی سازمانی و سرمایه اجتماعی

همبستگی اجتماعی و احساس تعلق کارکنان، مشتریان و سایر ذینفعان به سازمان از جمله نیازهای هر مؤسسه برای تحقق تعهدات درون-برون سازمانی است. به همین منظور هم‌افزایی (Synergy) یکی از کارکردهای بنیادین روابط‌عمومی در دستگاه‌های اجرایی (چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی) محسوب می‌شود و به‌واسطه آن امکان گذر از بسیاری از تنش‌های سازمانی و تحقق اهداف سازمانی میسر خواهد بود.