پیشرفت

17فروردین
عوامل تأثیرگذاربر رفتار اشتراک‌گذاری دانش پژوهشگران

عوامل تأثیرگذاربر رفتار اشتراک‌گذاری دانش پژوهشگران

در سال‌های‌ اخیر، تولید علم در بسیاری از کشورها نسبت به گذشته چندین برابر شده است. این امر نشان‌‌ دهنده مشارکت فعال پژوهشگران علمی در عرصه علم و دانش است که با ارتباطات مؤثر خود در فعالیت‌های علمی به‌ پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند.