گزارش تلفنی و میدانی

17فروردین
آموزش؛ مسیر مصونیت در برابر گزندهای مجازی

آموزش؛ مسیر مصونیت در برابر گزندهای مجازی

ستون خوانندگان و عناوینی از این دست تا همین چند سال پیش، تنها راه انتشار دیدگاه‌های مردمی درباره عملکرد سازمان‌ها، انتقادات و پیشنهادات در رسانه‌های مکتوب بود که اگر خارج از چارچوب‌ها و مرام‌نامه‌ها نبود، چاپ می‌شد. رادیو و تلویزیون نیز در قالب گزارش‌های تلفنی و میدانی که عموماً تولیدی و نه زنده، بودند هم ممکن بود برخی از اظهارات مردم و انتقادات آنان از دستگاه‌های دولتی و عمومی را پخش کنند.