گفتمان‌های سیاسی

21خرداد
بایدهای تحول در روابط‌عمومی ایرانی

بایدهای تحول در روابط‌عمومی ایرانی

این نهاد مدرن وارداتی طی این مدت، تحولات تاریخی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فناورانۀ گوناگونی را پشت‌سر گذاشته و تجربه کرده است.