امنیتی

26مرداد
دولتی و امنیتی شدن، آفات اصلی رسانه‌ است
نوروزپور مطرح کرد؛

دولتی و امنیتی شدن، آفات اصلی رسانه‌ است

یکی ازمدیران رسانه‌ای کشور معتقداست تطابق یا عدم تطابق تحصیلات فعالان رسانه با اشتغال‌شان در این‌حوزه، جزء اولویت‌های مسائل رسانه نیست و آفاتی مثل دولتی و امنیتی شدن، اهمیت بیشتری دارند.