انجمن جامعه‌شناسی ایران

04دی
جنبش نادیدگان

جنبش نادیدگان

نقش رسانه در اعتراضات اخیر چه بود؟ برخی اعتراضات را به جنگ روایت‌ها تقلیل دادند اما آیا این رسانه بود که افراد را به میدان آورد یا رسانه نیز خود سوژه وقایع این روزها است؟