خانواده

12مهر
سواد رسانه‌ای بدون «عدالت محتوایی» بی‌معناست

سواد رسانه‌ای بدون «عدالت محتوایی» بی‌معناست

یکی از عواقب مهم بی‌توجهی به توانمندسازی در زمینه سواد رسانه‌ای، «تخریب خانواده‌ها» است. این موضوع بسیار مهم است و نیازمند ایجاد فضای گفتمانی وسیع در این رابطه هستیم. در طرح گفتمان بدیهی است که باید بین هژمونیک‌سازی و حاشیه‌رانی تفاوت قائل شد. خلق گفتمان مناسب نیازمند نوعی از «عدالت‌خواهی» در امر محتوای رسانه‌ای است. سواد رسانه‌ای بدون این عدالت محتوایی بی‌معناست.