ذوب آهن اصفهان

12دی
حمیدرضا رضائی عهده دار سرپرستی مدیریت روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

حمیدرضا رضائی عهده دار سرپرستی مدیریت روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

حمیدرضا رضائی مدیر حوزه مدیرعامل و تعاملات منطقه‌ای ذوب آهن اصفهان با حفظ سمت عهده‌دار سرپرستی مدیریت روابط عمومی این مجتمع عظیم صنعتی شد.