ذوب آهن اصفهان

حمیدرضا رضائی عهده دار سرپرستی مدیریت روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

حمیدرضا رضائی عهده دار سرپرستی مدیریت روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

حمیدرضا رضائی مدیر حوزه مدیرعامل و تعاملات منطقه‌ای ذوب آهن اصفهان با حفظ سمت عهده‌دار سرپرستی مدیریت روابط عمومی این مجتمع عظیم صنعتی شد.