زبان بدن

زبان بدن سیاستمداران

زبان بدن سیاستمداران

باور کردنی نیست اما حقیقت دارد که کلمات در ارتباط بین سیاستمداران و مردم عادی نقش چندان زیادی ندارند بلکه این زبان بدن، حرکات بدن و دست و صورت هستند که اطلاعات بیشتری را انتقال می‌دهند.

حریم شخصی فاصله را رعایت کنید
زبان بدن سیاستمداران

حریم شخصی فاصله را رعایت کنید

اگر می‌خواهید حضور شما برای دیگران قابل تحمل باشد، به این قانون‌ طلایی توجه کنید: «فاصله را رعایت کنید.»

زبان بدن سیاستمداران

زبان بدن سیاستمداران

نوع نگاه سیاستمداران و افراد، نمایان‌ترین مشخصه ارتباط زبان بدن آنهاست و به همین خاطر شناخت انواع نگاه‌ها و معنای آنها می‌تواند نه تنها به سیاستمداران بلکه به هر فردی در هر محیطی کمک کند.