سازمان هواپیمایی کشوری

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری مشخص شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری مشخص شد

جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری شد.