سازمان هواپیمایی کشوری

11اسفند
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری مشخص شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری مشخص شد

جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری شد.