سردبیر

26تیر
«اصول هفتگانه حرفه‌ای» در انتخاب سردبیران خبری

«اصول هفتگانه حرفه‌ای» در انتخاب سردبیران خبری

انتخاب اعضای یک تحریریه بر مبنای اصول حرفه‌ای یک اصل مهم است که مدیران یک رسانه باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. با توجه به اینکه سردبیران نقش مستقیمی در اقتصاد یک رسانه و جذب مخاطب و اثرگذاری رسانه دارند، مکانیسم انتخاب و تغییر سردبیران باید مبتنی بر اصول و ویژگی‌های حرفه‌ای باشد. اما مهم‌ترین ویژگی‌های انتخاب یک سردبیر چیست؟