شاخص های عدالت اجتماعی ایران

21اسفند
یک چهارم شاغلان از تحصیل کردگان آموزش عالی هستند/ سهم زنان از کل مشاغل کشور چقدر است؟
اطلاعات مهم گزارش مرکز آمار از وضعیت شاخص های عدالت اجتماعی در کشور

یک چهارم شاغلان از تحصیل کردگان آموزش عالی هستند/ سهم زنان از کل مشاغل کشور چقدر است؟

جدیدترین گزارش شاخص‌های عدالت اجتماعی ایران از سوی مرکز آمار منتشر شد که بیانگر آخرین اطلاعات مرتبط با وضعیت عدالت اجتماعی در ایران تا پایان سال 1400 است که در هشت حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی و بین نسلی تبیین و ارائه شده است.