شایستگی مدیران

هوش استراتژیک الگوی توانمندساز شایستگی مدیران در کلاس جهانی

هوش استراتژیک الگوی توانمندساز شایستگی مدیران در کلاس جهانی

محمدرضا مرادی در مقاله‌ای با عنوان «معرفی مدل هوش استراتژیک به عنوان الگوی توانمندساز شایستگی مدیران در کلاس جهانی» به ارائه یک الگوی اجرایی توانمندساز با زیرساخت تفکر استراتژیک پرداخته است.

الگوی بومی شایستگی مدیران روابط عمومی دولتی در ایران
در نهمین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت بررسی خواهد شد:

الگوی بومی شایستگی مدیران روابط عمومی دولتی در ایران

دکتر مهدخت بروجردی علوی، پیشکسوت حوزه ارتباطات و روابط ‌عمومی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی در «نهمین کنفرانس روابط‌عمومی و صنعت» به ارائه مقاله‌ای با عنوان «الگوی بومی شایستگی مدیران روابط عمومی دولتی در ایران» خواهد پرداخت.