غیر نفتی

20خرداد
دلایل مرگ زودرس مطبوعات ایران و توجه به ماهواره از زبان
دچار سوء‌تغذیه ارتباطی شده‌ایم

دلایل مرگ زودرس مطبوعات ایران و توجه به ماهواره از زبان

ما جزو کشورهای در حال گذاریم منتها به نظر بنده کشورهای در حال گذار را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: کشورهای در حال گذار نفتی و کشورهای در حال گذار غیر نفتی.