فرهنگ

17فروردین
گذری کوتاه بر سیر نقاشی قهوه‌خانه‌ای
غلبه پاکان بر اشقیا

گذری کوتاه بر سیر نقاشی قهوه‌خانه‌ای

نقاشی قهوه‌خانه‌ای در یک کلام ادای دین به خاندان عصمت و طهارت است. هنرمند سلیم‌النفس ایرانی با استناد به پرده‌های قهوه‌خانه‌ای ضمن ابراز عقاید دینی خود، به آداب و رسوم ملی و فرهنگی سرزمین‌اش نیز عنایت ویژه‌ای داشته است. نخستین و مهم‌ترین خصلت نقاشی قهوه‌خانه‌ای در اندیشه‌ها و معیارهای مشترکی است که به‌طور نانوشته در میان همه هنرمندان این نوع از نقاشی جاری است.