قائم‌مقام سابق وزیر

22دی
زمینه‌های انتقال تجارب مدیریتی در گفت‌وگو با دکتر مهدی کرباسیان

زمینه‌های انتقال تجارب مدیریتی در گفت‌وگو با دکتر مهدی کرباسیان

دکتر مهدی کرباسیان قائم‌مقام سابق وزیر در گفت‌وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات از تجربیات مدیریتی خویش سخن گفته است. وی در بخشی از این گفت و گو اظهار داشته :ما چند دوره اساسی در کشور داشتیم؛ یکی دوران جنگ بود که مدیریت خاص خود را اقتضا می‌کرد و با لحاظ کمبود منابع، مدیریت جوان، تحریم و... می‌توانیم مدیریت آن دوره را «مدیریت بحران» بنامیم.