قوانین

03اردیبهشت
 مدرس سواد رسانه
ما و #سواد_رسانه‌ای

 مدرس سواد رسانه

روزی را تصور کنید که دیگر تنها عده ای خاص امکان مشاهده مهمترین مسابقه فوتبال از جایگاه معروف ترین ورزشگاه دنیا را ندارند و هر یک از ما با زدن یک عینک بر چشم به راحتی و با همان وضوح می توانیم مسابقه را از همان جایگاه تماشا کنیم.