محل مناقشه

07بهمن
روابط‌عمومی؛ حرفه‌ای مدیریتی یا ارتباطی؟

روابط‌عمومی؛ حرفه‌ای مدیریتی یا ارتباطی؟

روابط‌عمومی چیست؟ چگونه است که در تمام طول سال‌های فعالیت نهادی به نام روابط‌عمومی، تعریفی مشخص از جایگاه آن به عمل نیامده و هنوز هم نمی‌آید و اگر هم می‌آید، محل مناقشه است و تردید؟