نقاشی قهوه خانه ای

17فروردین
گذری کوتاه بر سیر نقاشی قهوه‌خانه‌ای
غلبه پاکان بر اشقیا

گذری کوتاه بر سیر نقاشی قهوه‌خانه‌ای

نقاشی قهوه‌خانه‌ای در یک کلام ادای دین به خاندان عصمت و طهارت است. هنرمند سلیم‌النفس ایرانی با استناد به پرده‌های قهوه‌خانه‌ای ضمن ابراز عقاید دینی خود، به آداب و رسوم ملی و فرهنگی سرزمین‌اش نیز عنایت ویژه‌ای داشته است. نخستین و مهم‌ترین خصلت نقاشی قهوه‌خانه‌ای در اندیشه‌ها و معیارهای مشترکی است که به‌طور نانوشته در میان همه هنرمندان این نوع از نقاشی جاری است.