آکادمیک

18خرداد
روابط‌عمومی، حرفه‌ای مدیریتی یا ارتباطی؟

روابط‌عمومی، حرفه‌ای مدیریتی یا ارتباطی؟

روابط‌عمومی به واقع چگونه حرفه‌ای است؟ آیا روابط‌عمومی شغل است؟ هنر است؟ فن است؟ فلسفه است؟ حرفه است؟ رشته‌ای آكادمیك در دانشگاه است؟ یا اینكه روابط‌عمومی...